Ons onderwijs


..... ZELFSTANDIG WERKEN

•           Er zijn in de school en in de groepen goede afspraken over de regels, het gebruik van materiaal, de wijze van planning, het vragen en bieden van hulp.

•           Kinderen leren ook om te gaan met uitgestelde aandacht, door te werken met ‘blokjesen een stoplichten.

•           Leerlingen zijn in staat en krijgen de kans om zelfstandig aan opdrachten te werken. Leerkrachten kunnen verantwoordelijkheid overdragen op leerlingen.

•           Leerlingen werken in de groepen met een planbord, deeldag-/dag-/deelweektaak. Er is een doorgaande lijn vanaf de kleuters tot en met groep 8, waardoor er een duidelijke opbouw en structuur is in zelfstandig werken. Leerlingen plannen hun eigen werk in.

........... OMGAAN MET VERSCHILLEN

•           Tijdens klassikale lessen werken we met het Expliciete Directe Instructiemodel

•           Beschikbaarheid van goed en gevarieerd materiaal, dat ook naast de methode en op verschillende niveaus gebruikt kan worden.

•           Verdeling van leerstof in basisstof en extra stof, waardoor selectie t.b.v. groepen leerlingen of individuele leerlingen mogelijk is. De leerkrachten maken 2x per jaar een groepsplan, waarin uitgewerkt wordt welke leerlingen welke lesstof aangeboden krijgen. Daarnaast zijn er ook individuele plannen voor leerlingen.

•           Leerlingen die ondersteuning nodig hebben, zowel bij leerlingen die de stof heel goed aankunnen als bij leerlingen die de stof lastig vinden, krijgen bij ons aandacht en de begeleiding die ze nodig hebben. Dat kan zijn in de vorm van een aangepaste taak, werk op eigen niveau, meedraaien in een andere groep, huiswerk, etc.

•           Uitbreiden van effectieve leertijd: meer instructiemomenten tijdens zelfstandig werken, meer oefening aan bieden door samen te leren.

•           Kinderen worden betrokken bij het leren en verantwoordelijk gemaakt voor eigen kunnen door kindgesprekken te voeren.

•           De lokalen en de school zijn zo ingericht, dat er individueel of in kleine groepjes instructie kan worden gegeven en gewerkt kan worden.

 .............OPBRENGSTGERICHT WERKEN

•           De vorderingen van leerlingen worden regelmatig en systematisch geregistreerd. Er kunnen tijdig maatregelen worden genomen “die er op gericht zijn, dat alle leerlingen de doelen bereiken die van te voren door de school zijn vastgesteld”. Onze school kent een leerlingvolgsysteem. Resultaten en bevindingen staan genoteerd in een persoonlijk dossier van een leerling.

•           Op De Borckeshof wordt gewerkt met moderne methodes en de computer, het digibord en in de toekomst mogelijk ook Ipads worden hierbij gebruikt als hulpmiddel ter ondersteuning.

•           De school toetst alle leerlingen een aantal keer per jaar met onafhankelijke LOVS toetsen. Daarnaast volgen we de leerlingen aan de hand van methode-gebonden toetsen. De opbrengsten analyseren we samen.

•           We stellen doelen op voor de school, de groep en per leerling. We willen het beste uit onze leerlingen halen, dit zie je terug in de doelen die wel stellen. Hierin houden we rekening met de verschillen onder de kinderen.

•           We hechten veel waarde aan goede contacten met ouders om elkaar te kunnen informeren en zo samen de gestelde doelen te halen voor een leerling.

............... SOCIAAL EMOTIONEEL gebied

•           We hanteren het principe van ‘uniekisme, ieder kind is uniek en leren kinderen zichzelf kennen en accepteren.

            De Borckeshof is een PAD school: een veilige school waarin kinderen zichzelf en anderen leren kennen en begrijpen. Daarnaast leren ze hoe ze het beste om kunnen gaan met uitdagingen. Ons PAD handboek voor ouders omschrijft precies wat het PAD programma inhoudt.

           We maken gebruik van een sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem:ZIEN! in groep 1 t/m 8.  Dit programma vertelt ons meer over onze leerlingen. Aan de hand van dit leerlingvolgsysteem kunnen we plannen ontwikkelen voor groepen of individuele leerlingen, om zo recht te doen aan hun sociaal emotionele ontwikkeling.

•           Kenmerkend voor onze school is het veilige en goede pedagogische klimaat. We vinden het belangrijk dat er een zekere rust, orde en regelmaat is binnen de school. Aan het begin van een schooljaar worden er samen met de kinderen regels afgesproken in een groep, zodat iedereen weet wat er verwacht wordt.

•           We besteden tijdens de PAD lessen aandacht aan een goede sociale omgang en gevoelens. Uitgangspunt is dat alle kinderen zich thuis moeten voelen op onze school. Hierbij besteden we dan ook regelmatig aandacht aan de wijze waarop je met elkaar omgaat. Vertrouwen bij de kinderen beïnvloedt de inspanningen om te leren, respect te hebben voor elkaar en regels na te leven.

•           Op onze school hanteren we de 8 gouden Borckeshof regels

 Op De Borckeshof……..

…….is iedereen uniek en mag dat zijn

…….denken we na voordat we iets doen

…….zijn we netjes

……houden we op bij stop!

……lossen we problemen rustig op

……luisteren we naar elkaar

……geven we complimenten

……houden we ons aan regels

 

.....LERENDE ORGANISATIE

•           De leerkrachten maken het verschil op De Borckeshof. Zij zijn én blijven op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs door het volgen van nascholing. Dit kan op individueel niveau en op teamniveau in de vorm van een studiedag.

•           De leerkrachten zijn bewust van hun kwaliteiten, valkuilen en zijn verantwoordelijk voor het behouden en verbeteren hiervan: bewust bekwaam.

•           We leren van en met elkaar: door klassenbezoeken, vergaderingen, overleg, studiedagen, video interactie begeleiding, coaching, gesprekken…..

•           De leerkrachten lezen vakliteratuur.

•           De leerkrachten zitten in een gesprekscyclus, met functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Tevens maken ze elk jaar een MOP: een motivatie ontwikkelplan, waarmee ze doelen op persoonlijk niveau maken. Tijdens MOP gesprekken met de directie worden deze doelen opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld.

•           De Borckeshof participeert in overleg met andere scholen en het samenwerkingsverband Doetinchem om van elkaar te kunnen leren.

•           De directeur is een integraal schoolleider: beheerder/ onderwijskundig leider/ ondernemer/begeleider en in 2016 afgestudeerd als Master Educational Leader.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT