Een juf afwezig? Wat dan?


Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval

Voor het regelen van de vervanging van afwezige leerkrachten werkt Essentius al jarenlang met een eigen vervangingspool in samenwerking met een tweetal andere besturen. In tijden waarin er een ruim aanbod was van (jonge) leerkrachten voldeed dit systeem goed tot uitstekend. De laatste jaren ervaren we echter in de praktijk dat we vanuit de vervangingspool niet kunnen voldoen aan de vervangingsvraag, met name wat betreft het kortdurende, onvoorziene (ziekte) verzuim.  Er zijn steeds vaker geen invalleerkrachten of poolleerkrachten beschikbaar. Dit wordt onder andere  ook veroorzaakt door de Wet werk en zekerheid en een tekort aan (jonge) leerkrachten.

 

We verwachten dat het tekort aan leerkrachten, ook in deze regio, de komende jaren zal toenemen. Er komen op korte en middellange termijn onvoldoende studenten op de arbeidsmarkt om aan de vraag naar leerkrachten te voldoen. Als we de vervanging van afwezige leerkrachten in de toekomst adequaat willen regelen, dan zullen we dat op een andere manier moeten doen dan met kortlopende oproepcontracten.

 

Hoe doen we dat?

Vanaf schooljaar 2018 2019 gaan we de vervanging op de scholen anders organiseren. We stappen af van het op afroepbasis inzetten van leerkrachten voor vervangingswerkzaamheden. Om de vervanging van afwezige leerkrachten te kunnen regelen krijgt iedere school een opslag op de formatie. Hiermee kunnen de scholen intern alle kortdurende vervangingen regelen. De school ontwerpt hiervoor zijn eigen vervangingsscenario’s vastgelegd in een vervangingsprotocol. De verantwoordelijkheid voor het goed regelen van de vervanging komt hiermee op het niveau van de school te liggen. Uitgangspunt is dat er geen klassen naar huis worden gestuurd.

 

In deze nieuwe werkwijze zien we voordelen ten opzichte van de eerdere situatie:
- er is extra formatie beschikbaar per school;

- door  met een vast team binnen de school te werken creëren we interne rust en continuïteit;

- we bieden jonge leerkrachten een vaste werkplek in plaats van een oproepcontract;

- we zijn beter in staat om jonge leerkrachten te begeleiden en te beoordelen;

- we zijn een aantrekkelijke werkgever in de regio, doordat we vanuit goed werkgeverschap op middellange termijn meer werkgelegenheid kunnen creëren ;

- administratieve lastenverlichting, minder registratie, minder contracten.

 

Daarbij verwachten we dat deze nieuwe werkwijze van positieve invloed zal zijn op de werkdruk. Er komen geen/minder nieuwe gezichten binnen de school. De leerkrachten nemen deel aan alle activiteiten van de school, zijn bekend met de werkwijze van de school en kennen de kinderen en de collega’s . Deze manier van werken sluit daarmee goed aan bij de uitgangspunten vanuit het werkdrukakkoord. Door deze zaken te combineren gaat er veel meer formatie naar de scholen, waardoor we als organisatie investeren in preventieve maatregelen tegen ziekteverzuim. Naar verwachting zal het ziekteverzuim op middel(lange) termijn afnemen. Hierdoor kan een deel van het toegekende vervangingsbudget ingezet worden op reguliere taken.

 

Een en ander is vastgelegd in een notitie ‘sterk samen’, waarop de RvT goedkeuring en de GMR instemming heeft gegeven.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl