Identiteit

Onze school is een katholieke basisschool. Het bijzondere van een katholieke basisschool is de grondslag: de katholiek christelijke traditie. De identiteit van de school hangt niet alleen af van de levensbeschouwelijke achtergronden van de kinderen, maar uit zich vooral door de manier waarop mensen met elkaar omgaan in een sfeer van respect voor ieders leefwijze en opvattingen. Dit doen we in het besef, dat iedere godsdienst haar eigen inbreng heeft en openheid van andere godsdiensten verrijkend kan werken. Onze deuren staan dan ook open voor ieder kind, ongeacht de levensovertuiging of levensbeschouwing.

 Hoe geven we vorm aan onze identiteit?

We geven vorm aan onze identiteit door te werken met Trefwoord. Deze methode doet een poging om de belevingswereld van het kind en de wereld van de bijbel (de joods/christelijke geloofstraditie) dichter bij elkaar te brengen. Daarbij gaat het om een 'dubbele ontsluiting':  1) de Bijbelse werkelijkheid voor kinderen proberen te openen; 2) de alledaagse ervaringen van kinderen religieus te duiden. Dan is er kans dat er een ontmoeting, een treffen (Trefwoord!) tot stand komt tussen de wereld van het kind en de wereld van de bijbel. Een ontmoeting waaraan kinderen een eigen en open kijk op het leven kunnen ontlenen. En natuurlijk levert Trefwoord ook een bijdrage aan leergebied overstijgende doelen als: werken aan een positief zelfbeeld, voor jezelf en anderen durven opkomen, rekening houden met gevoelens en wensen van anderen, leren handelen naar algemeen geaccepteerde normen en waarden, enz.

 Hoe vieren we in onze school?

 Heilige Communie en Vormsel

Binnen de Katholieke kerk kennen we de volgende sacramenten:

De sacramenten gaan terug op het woord en leven van Jezus Christus zelf: het doopsel, de eucharistie, met als belangrijk onderdeel de Heilige Communie, het vormsel, het sacrament van boete en verzoening (= de biecht), het Heilig Oliesel, de wijding tot diaken, priester of bisschop en het huwelijk. Doopsel, eucharistie en vormsel vormen samen de sacramenten van de christelijke initiatie.

 We bieden de kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Heilige Communie (groep 4) en het vormsel (groep 8).  Dit is mogelijk door de samenwerking met de parochie van de H.H. Petrus en Paulus (onderdeel van de Verrijzenisparochie). Zij formeren werkgroepen van ouders, die zich geheel inzetten om deze vieringen vorm te geven. Het zijn prachtige vieringen waarbij veel mensen in vervoering worden gebracht.

 De parochie werkgroep is verantwoordelijk voor de gehele organisatie rondom deze vieringen. Maar om te kunnen werken en oefenen voor de viering, mag er gebruik gemaakt worden van ruimtes en voorzieningen in de school. Dit gebeurt in overleg met de aangewezen contactpersoon van de school. Zij onderhoudt contact met de werkgroep. Tijdens de vieringen is er een betrokken afgevaardigde van de school aanwezig.

Pasen

De school formeert elk schooljaar een werkgroep ‘Pasen, bestaande uit een aantal leerkrachten. Zij bekijken aan het begin van een schooljaar hoe ze Pasen willen gaan vieren. Voorbeelden van vieren kunnen zijn: paaseieren zoeken met de paashaas, een paasviering in elke klas, een Paasbrunch (eens per 3 jaar in plaats van kerstbrunch georganiseerd door de ouderraad) en een Palmpasenviering.

 Carnaval

De school heeft een eigen werkgroep Carnaval, bestaande uit een aantal leerkrachten. Zij bepalen hoe de viering van carnaval vorm wordt gegeven. Het vindt meestal plaats op de vrijdagochtend voor de carnavalsvakantie. Een optocht door Breedenbroek is een vast onderdeel van deze viering.

 Sinterklaas

In de groepen 1 t/m 4 komt ‘Sinterklaasop school.

De groepen 5 t/m 8 trekken lootjes en kopen voor een afgesproken vast bedrag cadeaus voor een klasgenoot. Er wordt een surprise én een gedicht gemaakt.

 Kerst

De kerstviering wordt georganiseerd door een werkgroep, bestaande uit leerkrachten.

De school bepaalt elk jaar hoe we kerst gaan vieren. Dit kan zijn met een musical, een herdertjestocht, een kerstbuffet of kerstbrunch op school. De kerstbrunch voor alle leerlingen wordt georganiseerd door de ouderraad en vindt plaats in de laatste week voor de kerstvakantie (afhankelijk van de kerstviering).

 Het goede doel

De school wil graag dat kinderen leren dat er elders mensen zijn die het minder hebben. Daarom werkt de school minimaal 1x per jaar mee aan een goede doelen actie. Het goede doel wordt per jaar door de school, in samenwerking met de ouderraad bepaald.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl