Samenwerking met ouders

“Uw kind; onze leerling” Ouders dragen hun kostbaarste bezit aan ons over. Zij zijn de experts van huneigen kind, terwijl leerkrachten experts zijn in het geven van onderwijs aan onze leerling. We denken ‘win-win’ en koppelen de expertises graag aan elkaar, zodat er een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders enschool ontstaat, waarin zij vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de

(school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Wanneer iedereen zich realiseert dat de school vóór de beste ontwikkeling van en kansen voor kinderen is bedoeld, komen school en ouders in beweging om  voor elk kind zo goed mogelijk samen te werken, elkaar van de beste ideeën te voorzien en op zoek te gaan naar allewaardevolle informatie waar kinderen beter van worden.

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Oudergesprekken (min. 3 x per schooljaar)

Nieuwsbrieven (1x per half jaar)

Ouderapp: Klasbord (minimaal 1 keer per 2 weken is er nieuws van een groep)

Website- Facebook- Instagram

Ouders zijn altijd welkom in onze school. We gaan met ouders om zoals we willen dat er met ons omgegaanwordt: met respect. We staan open voor contacten met ouders en nemen ouders serieus. We staan ouders netjes te woord en groeten ouders als we ze in onze school tegenkomen. Omdat we de lijnen graag kort houden, zijn de leerkrachten het eerste aanspreekpunt voor ouders. Mochten ouders behoefte hebben aaneen gesprek met de intern begeleider of de directeur dan is dit altijd mogelijk.

Hiervoor kunnen ze een afspraak maken.

Oudergesprekken

Bij de start van het nieuwe schooljaar (in de week van 4 september t/m 8 september) nodigen wij alle ouders en hun kind van groep 1 t/m 8 graag uit voor een ouder-kindgesprek. Deze gesprekken zijn bedoeld ter kennismaking met (nieuwe) leerkrachten en het onderwijs in de nieuwe groep van uw kind(eren), maar ook over wat u en uw kinds verwachtingen en behoeften zijn voor het komende schooljaar. U kunt zich vanaf 28 augustus 2023 inschrijven via Klasbord voor deze gesprekken.

In februari (in de week van 20 t/m 23 februari 2024) en in juni (in de week van 24 t/m 28 juni 2024) vinden oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 plaats. In deze gesprekken staan hoofd, hart en handen centraal. Deze gesprekken zijn alleen voor ouders.  Ouders worden uitgenodigd om in te schrijven via Klasbord.

Naast deze vaststaande gesprekken, willen wij opmerken dat het altijd mogelijk is een gesprek aan te vragen buiten deze gesprekkencyclus om. U mag leerkrachten hiervoor gewoon (na schooltijd) benaderen. Zij zijn telefonisch, per mail (te vinden in de schoolgids) of per ouderapp bereikbaar. We hechten grote waarde aan goed contact met ouders en nemen zelf proactief contact met u op als dit nodig is.   

Adviesgesprekken groep 8

Groep 8 heeft een eigen gesprekscyclus vanwege de advisering voortgezet onderwijs. Eind grep 6/begin groep 7 geven we al een voorzichtig pré advies. In groep 8 zijn de adviezen definitief.

De adviesgesprekken voeren we met kind en ouder en vinden plaats in het begin van januari 2024 en midden/eind maart 2024. Kinderen en ouders worden hiervoor uitgenodigd via Klasbord. Tijdens de gesprekken in januari staat het VO-advies centraal. Leerkrachten adviseren leerlingen naar welke VO richting zij het beste kunnen gaan. Dit advies komt tot stand met behulp van gegevens uit observaties, scores op ‘hoofd-hart-handen’ toetsen/vragenlijsten van IEP en methodetoetsen, algehele werkhouding en motivatie tot leren. Leerkrachten zullen tijdens de gesprekken toelichten wat zij zien en welke leerrichting zij passend vinden bij uw kind.  De doorstroomtoets groep 8 is (vaak) een bevestiging van reeds verzamelde informatie. Mocht dit niet zo zijn en zijn er opvallende afwijkingen, gaan leerkrachten opnieuw met ouders en kind in gesprek.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT