Medezeggenschap

op De Borckeshof

Klik HIER voor het jaarverslag MR van schooljaar 2022/2023

De Medezeggenschapsraad (MR) is te vergelijken met de ondernemingsraad van een bedrijf. De MR bestaat uit een oudergeleding (2 ouders) en een personeelsgeleding (2 leerkrachten). De ouders vertegenwoordigen in feite de kinderen die op school onderwijs genieten, de leerkrachten zijn als werknemers in de MR vertegenwoordigd.

De MR is een overlegorgaan tussen ouders en leraren enerzijds en de directie en het bestuur anderzijds. De taken van de MR zijn: adviseren over en instemmen met zaken die voor de school belangrijk zijn. Het gaat hierbij om zaken die de school direct aangaan, zoals de benoeming van leraren, huisvesting en het onderwijsbeleid. Ook gaat het om kwesties die te maken hebben met het gemeentelijk beleid ten aanzien van het onderwijs. De MR houdt zich bezig met beleidszaken, en niet met individuele (persoonlijke) belangenbehartiging. De MR houdt zich dus wel bezig met het personeelsbeleid, maar niet met een individueel personeelsprobleem.

In het Medezeggenschapsreglement dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Onderwijs staan de bevoegdheden van de MR omschreven. Voor sommige zaken, zoals fusies heeft de MR een instemmingsbevoegdheid. De MR moet dus voor besluitvorming akkoord gaan. Voor andere zaken, bijvoorbeeld het vaststellen van schooltijden, vakanties, nieuwbouw of verbouwing, heeft de MR een bevoegdheid om te adviseren.

Daarnaast is er op bestuursniveau een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Dit om de effectiviteit wat betreft medezeggenschap op bestuursniveau te bevorderen. In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle scholen van het Stichtingsbestuur. Ook zij mogen meedenken, meepraten en meebeslissen.

Het reglement van de MR en GMR liggen op school ter inzage.  

Vertegenwoordiging MR:

De leden van de medezeggenschapsraad van De Borckeshof zijn:

Mevr. Anne Wieskamp (ouder, moeder van Vive Wieskamp)
Mevr. Cobie Geers (ouder/ moeder van Max en Romee Stroet)
Mevr. Astrid Lubbers (leerkracht)
Mevr. Jill Overgoor (leerkracht)
Mailadres: mrborckeshof@essentius.nl  

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT